Förstudier och projekt

Här återfinns de senaste förstudierna från Relivs. Tidigare förstudier finns här.

Energiåtervinning från spillvatten i storkök

I Sverige finns det mer än 30 000 storkök i offentliga och privata lokalfastigheter. I dessa byggnader genereras spillvatten av sådan mängd och temperatur att potentialen för att minska behovet av tillförd energi genom värmeåtervinning är stor.

Flera av Beloks fastighetsägare med storkök har uttryckt intresse av att ta till vara på energin i spillvattnet, men också en osäkerhet vad gäller möjlig besparing och tillgänglig teknik. Lösningar som kombinerar fettavskiljning och värmeåtervinning från spillvatten efterfrågas. Förhoppningen är att sådana installationer ska spara mer energi till en lägre kostnad, minska utrymmesbehovet och öka verkningsgraden för fettavskiljaren.

Det övergripande syftet med detta E2B2-projekt är att bidra till en effektivare energianvändning i lokaler med storkök, genom att öka kunskapen och förutsättningarna för att i högre omfattning och grad kunna ta till vara på energin i spillvattnet i dessa fastigheter.

För att möta behoven av kunskapsökning och teknikutveckling rymmer detta projekt:

 • en mätstudie för identifiering av återvinningspotential i befintliga storkök,
 • framtagande av en kravspecifikation som ska underlätta för fastighetsägare vid upphandling av tekniska lösningar för avloppsvärmeväxlare i kombination med fettavskiljare.
 • en teknikutmaning där leverantörer kommer att utveckla produkter, i form av skisser, för värmeåtervinning i kombination med fettavskiljning
 • en demonstration av ett antal sådana produkter som installeras hos fastighetsägare och som följs upp och utvärderas

Projektet, där sju fastighetsägare och fem leverantörer medverkar och som pågår 2021-2022, ska leda till en effektivare energianvändning i lokaler med storkök.

Samverkan mellan livsmedelsbutiker och fastighetsägare för energioptimering

Livsmedelsbutiker använder stora mängder energi per kvadratmeter och år. Förutsättningar finns att minska energianvändningen genom det värmeöverskott som genereras i kylanläggningarna. Värmen kan gå till den egna fastigheten där livsmedelsbutiken finns, som i tex köpcentrum, bostadsfastighet eller till andra fastigheter i närheten. Trots att potentialen för energioptimering finns är det i praktiken svårt att få till en lyckad samverkan mellan butik- och fastighetsägaren p.g.a. att värme ingår i hyresavtalet. Även teknisk okunskap, bristande prestanda på värmeåtervinningen med mera påverkar samverkan.

Det övergripande syftet med detta TERMO-projekt är att demonstrera, med hjälp av teoretisk beräkning, modellering, praktisk energimätning, driftuppföljning och affärsmodellsutvärdering, att samverkan för resurseffektiv användning av kyla och värme mellan livsmedelsbutiker och fastighetsägare eller energiföretag kan vara praktiskt genomförbart och kostnadseffektivt för båda parter.

Projektet pågår till 2024 och finansieras av Energimyndigheten via TERMO-programmet. Det leds av Kungliga Tekniska Högskola (KTH) med stöd av CIT Energy Management. Ett antal livsmedelsbutiker, fastighetsägare, energibolag och branschintressenter medverkar i projektet.

Några av projektets delmål är att:

 • minst 4 fallstudier ska analyseras och bedömas ur energieffektivitets- och lönsamhetssynpunkt. Olika alternativ ska vara representerade:
  • fristående livsmedelsbutik
  • livsmedelsbutik i lokalfastighet (köpcentrum)
  • livsmedelsbutik i bostadsfastighet
  • livsmedelsbutik som säljer värme till fjärrvärmenätet
 • utveckla och utvärdera nya affärsmodeller och tekniska lösningar som kan hjälpa fastighets- och livsmedelsbutiksägare och andra aktörer i branschen att fatta rätt beslut för implementering av effektiva lösningar för butikskyla, uppvärmning och komfortkyla.
 • implementera några av de nya affärsmodellerna i minst 2 fallstudier, som ska analyseras och utvärderas under projektet.

Resultatet av projektet kommer att förenkla och förtydliga samverkansformer mellan livsmedelsbutiker, fastighetsägare, energibolag och ev. tredje part samt öka kunskap kring optimering av och integrering mellan respektive kyl- och värmesystem