Återluft i livsmedelsbutiker

Rapport Återluft i Livsmedelsbutiker V.2

En energibesparande lösning kopplat till ventilationen är användning av återluft. I livsmedelsbutiker distribueras värme och kyla vanligen med ventilationen, vilket normalt kräver större luftmängder än erforderligt hygienflöde. Genom återförsel av frånluft minskar behovet av tillförd energi för att värma eller kyla ventilationsluften. Hur stor mängd återluft som är acceptabelt i livsmedelsbutiker är dock omtvistat.

Förstudien syftar till att öka kunskaperna om hur en hög andel återluft påverkar luftkvaliteten och energianvändningen i livsmedelsbutiker och därigenom bidra till ett bättre bedömnings- och beslutsunderlag vid projektering och styrning av ventilationen i dessa lokaler.

Under förstudiens gång har mätningar genomförts för att utvärdera hur en hög andel återluft påverkar luftomsättning och luftkvaliteten i livsmedelsbutiker. Utöver det har bedömningsgrunder vid projektering och styrning av återluft diskuterats med berörda aktörer (OVK-kontrollanter, myndigheter, projektörer, driftpersonal,…)