Projekt storkök

Nedan visas de senaste projekten relaterat till storkök.

Kravspecifikationer storköksutrustning
Nya kravspecifikationer för upphandling av energieffektiv storköksutrustning tas fram i nära samarbete med bl.a. Adda (SKL), Upphandlingsmyndigheten och BFS. Mer information.

Kunskapsuppbyggnad för energieffektiva storkök
En ny digital utbildning om energieffektivt handhavande av storköksutrustning har tagits fram och finns nu tillgänglig kostnadsfritt för alla storköksverksamheter. Utbildningen riktar sig till storkökspersonal. Här 

Utveckling av energieffektiv storköksutrustning
För att uppnå ett energieffektivt storkök behöver även utrustningen utvecklas till att vara så energieffektiv som möjligt. Därför genomförs en förstudie där beställarnas behov och leverantörernas förmåga och plan för detta sammanställs. Här finns mer information.

Rutiner för minskad elanvändning
Med de rådande höga elpriserna behövde storköken stöttning med hur elanvändningen kunde minskas. Att införa rutiner och ändra beteende är det snabbaste sättet att åstadkomma detta, varpå en förstudie på detta ämne utfördes och en lathund togs fram.

Behovsstyrd ventilation i storkök
För att öka kunskapen om behovsstyrd ventilation i storkök och dess potential utfördes en förstudie på ämnet. Aktörer inom branschen intervjuades och energi-besparingspotential beräknades. Se fullständig rapport nedan:

Energiåtervinning från spillvatten i storkök
E2B2-projekt som syftar till att bidra till en effektivare energianvändning i storkök genom att öka kunskapen och förbättra förutsättningarna för att i högre omfattning och grad kunna ta till vara på energin i spillvattnet. Mer information finns här.

Energieffektiv storköksutrustning
Det finns en stor potential för energieffektivisering av storköks-utrustning. I denna förstudie undersöks hur marknaden för energieffektiva produkter inom storkök ser ut idag samt hur personal utbildas på ny utrustning.

Nyckeltal i livsmedelsbutiker och storkök
Förstudie som utreder vilka energi-relaterade nyckeltal som är mest meningsfulla och gör mest nytta. Bild skapas av vilka nyckeltal som finns idag och vilket nya det finns ett behov av.

Förbättrat energibeteende i storkök genom digitalt stöd med mätning och återkoppling
Göteborgs Stad Lokalförvaltningen har i en förstudie undersökt att spara el genom att med hjälp av digitalt stöd och återkoppling skapa förbättrat energibeteende hos kökspersonal.


Beteendeförändring för energieffektiva storkök
Förstudie med fokus på energifrågor i utbildningar och kurser för storkökspersonal med syfte att utreda vilket utvecklingsbehov det finns på området.

Fettavskiljning och värmeåtervinning i storköksventilation
Förstudie om värmeåtervinning från storköksventilation samt av projekt där en testmetodik för fettreduceringssystem undersöktes.

Energieffektiva storkök
Demonstrationsprojekt som syftade till att visa på besparingspotentialen i storkök. Här finns vägledningar, beteendestudier och rapporter från detta projekt.