Projekt livsmedelshandel

Nedan visas de senaste projekten relaterat till livsmedelshandel.

Återluft i livsmedelsbutiker
Pågående förstudie som syftar till att öka kunskaperna om hur en hög andel återluft påverkar luftkvaliteten och energianvändningen i livsmedelsbutiker och därigenom bidra till ett bättre bedömnings- och beslutsunderlag vid projektering och styrning av ventilationen i dessa lokaler. Här finns mer information.

Kyl- och fryslager för livsmedel
Kyl- och fryslager är elintensiva verksamheter med stora mängder överskottsvärme. I denna förstudie utreddes energianvändningen inom denna sektor för att titta på vidare potential för bl.a. energieffektivisering och effektflexibilitet. Här finns rapporten och mer information.

Samverkan mellan livsmedelsbutiker och fastighetsägare för energioptimering
Ett pågående projekt som syftar till att demonstrera hur samverkan mellan livsmedelsbutiker och fastighetsägare kan leda till en resurseffektiv användning av kyla och värme. Mer information finns här.

Ventilation i livsmedelsbutiker
Denna förstudie syftar till att öka kunskapen om utformning, styrning och optimering av luftbehandlingssystem i livsmedelsbutiker ur energi- och inomhusmiljöperspektiv samt identifiera behov för utveckling av riktlinjer eller systemlösningar.

Energimärkning av livsmedelsbutiker
Med denna förstudie ökas kunskapen och förståelse kring hur energikrav ställs i de miljöcertifieringssystem som används av svenska livsmedelsbutiker. Detta genom en kombination av litteraturstudie och intervjustudie.

Nyckeltal i livsmedelsbutiker och storkök
Förstudie som utreder vilka energi-relaterade nyckeltal som är mest meningsfulla och gör mest nytta. Bild skapas av vilka nyckeltal som finns idag och vilket nya det finns ett behov av.

Samverkan för värmeutvinning från livsmedelsbutiker
Förstudie som ökar kunskapen om hur livsmedelsbutiker och fastighetsägare kan samverka för att ta vara på överskottsvärme från kylanläggningar.