Relivsträff för livsmedelshandel med fokus på kyl- och fryslager

Inom Relivs har det nyligen genomförts en förstudie om energieffektivisering i kyl- och fryslager och då intresset för energifrågorna varit stort under förstudiens gång föll valet på att fokusera på lagring av livsmedel under denna träff.

Efter en kort introduktion till Relivs så presenterades resultatet från förstudien. Detta följdes av en öppen diskussionsworkshop om vilka områden som bör arbetas vidare med inom kyl- och fryslager, bl.a. med avseende på möjligheterna med att leverera stödtjänster till elnätet i form av frekvensreglering. Under workshopen diskuterades bland annat även aspekter att ta hänsyn till vid styrning av kompressorer vid leverans av stödtjänster till elnätet. Det lyftes också utmaningar med laddinfrastruktur för lastbilar samt problematik med solceller relaterat till försäkringsbolag på grund av brandrisk.

Introduktionen och presentationen av förstudien spelades in och återfinns nedan tillsammans med presentationsmaterialet, men frågor från deltagare och diskussionsworkshopen spelades inte in för att inte hämma några diskussioner under träffen. Längst ned finns även den fullständiga rapporten från förstudien om energieffektivisering i kyl- och fryslager.