Projekt storkök

Nedan visas de senaste projekten relaterat till storkök.

Behovsstyrd ventilation i storkök
För att öka kunskapen om behovsstyrd ventilation i storkök och dess potential utfördes en förstudie på ämnet. Aktörer inom branschen intervjuades och energi-besparingspotential beräknades. Se fullständig rapport nedan:

Energiåtervinning från spillvatten i storkök
E2B2-projekt som syftar till att bidra till en effektivare energianvändning i storkök genom att öka kunskapen och förbättra förutsättningarna för att i högre omfattning och grad kunna ta till vara på energin i spillvattnet. Mer information finns här.

Energieffektiv storköksutrustning
Det finns en stor potential för energieffektivisering av storköks-utrustning. I denna förstudie undersöks hur marknaden för energieffektiva produkter inom storkök ser ut idag samt hur personal utbildas på ny utrustning.

Nyckeltal i livsmedelsbutiker och storkök
Förstudie som utreder vilka energi-relaterade nyckeltal som är mest meningsfulla och gör mest nytta. Bild skapas av vilka nyckeltal som finns idag och vilket nya det finns ett behov av.

Förbättrat energibeteende i storkök genom digitalt stöd med mätning och återkoppling
Göteborgs Stad Lokalförvaltningen har i en förstudie undersökt att spara el genom att med hjälp av digitalt stöd och återkoppling skapa förbättrat energibeteende hos kökspersonal.


Beteendeförändring för energieffektiva storkök
Förstudie med fokus på energifrågor i utbildningar och kurser för storkökspersonal med syfte att utreda vilket utvecklingsbehov det finns på området.

Fettavskiljning och värmeåtervinning i storköksventilation
Förstudie om värmeåtervinning från storköksventilation samt av projekt där en testmetodik för fettreduceringssystem undersöktes.

Energieffektiva storkök
Demonstrationsprojekt som syftade till att visa på besparingspotentialen i storkök. Här finns vägledningar, beteendestudier och rapporter från detta projekt.